Tour overview

เขื่อนรัชชประภา (กุ้ยหลินเมืองไทย) – วัดเจดีย์ ตาไข่ – ไหว้สักการะตาไข่ ขอโชค ขอลาภ – ไหว้ตาพรานบุญ – นครศรีธรรมราช – บ้านคีรีวงค์ – วัดบรมธาตุนคร – กำแพงเมืองนครศรีฯ – บ้านหนังตะลุงสุชาติ – ตลาด 100 ปี เมืองปากพนัง

Download pdf brochure