Tour overview

บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (BKK)
บินเขาเมืองเชียงราย ออกเมืองเชียงใหม่ ไม่ย้อนทาง ไร่ชาฉุยฟง – พระตําหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้า
ห ล ว ง – พ ร ะ ธ า ตุ ด อ ย ตุ ง – ด อ ย ช้ า ง มู บ – ผ า ฮี๊ – ถ้ํ า ห ล ว ง ขุ น น้ํ า น า ง น อ น  – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น – RYOKAN CAFE – ม่อนแจ่ม – ม่อนแจ่ม SKY WALK – สวน
ดอกไม้ I LOVE FLOWER FARM – กาดรินคํา – วัดศรีสุพรรณ – พระธาตุดอยสุเทพ – ห้วยตึงเฒ่า – พระธาตุดอยคํา – CHOM CAFÉ– ONE
NIMMAN
 ✨

Download pdf brochure