Tour overview

นครศรีธรรมราช – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – วัดเจดีย์ (ตาไข่) – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช – ลานสกา – ณ บ้านเล็ก กลางหุบเขา – วัดสวนขันตามรอยมุเตตัวแม่ – วัดธาตุน้อยตามรอยมุเตตัวแม่

Download pdf brochure