Tour overview

🔸️พักบานาฮิลส์ 1 คืน 🔸️นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์
🔸️สะพานมือยักษ์ 🔸️ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
🔸️เมืองโบราณฮอยอัน 🔸️สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
🔸️ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต 🔹️ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลส์
🔹️ พิเศษ!! ลิ้มชิมรสเมนูกุ้งมังกร

Download pdf brochure