Tour overview

วัดพระธาต ุหริภ ุญชัย – วัดพระ
ธาต ุดอยค า – วัดศรีส ุพรรณ – ร้านหัตถกรรมเครื่องเงิน
  – ร่มบ่อสร้าง – หมู่บ้านแม่ก าปอง – น ้าพุร้อนสันก าแพง – ร้านเครื่องหนัง –
เบญจรงค์ขันโตก
วัดผาลาด – วัดพระธาต ุดอยส ุเทพ – วัดพระสิงห์ – วัดเจดีย์หลวง

  ✨

Download pdf brochure